Únor 2012

Dominika Petrtýlová aneb muj vzor

28. února 2012 v 17:55 | Kája Kájinek :D
Ahoj tady je životopis Domoniky Petrýlové jak říkám já mého vzoru nooo ZDE je její blog..:))
Dominika Petrtýlová
Začínající umělec
Dominika se narodila 11.03.1993 v Hořicích v Podkrkonoší, jedné šťastné rodině Vlaďce a Romanovi Petrtýlovým. Do čtyř let žila s rodiči a o 5 let starší sestrou ve vesničce na Blatech. Poté se přestěhovali do Sedliček. Sedličky se nachází u malebného městečka Jičína (města pohádky). Dominika začala v pěti letech chodit do školky ve Valdicích. Zde moc dlouho nevydržela pouze rok, asi to nevyhovovalo jejím tvůrčím schopnostem. Tato dívka začala docházet do 2.ZŠ Husova v Jičíně. Kde potkala svou do dnes dobrou kamárádku Markétu Rejmanovou. Spřátelila se také s dívkou Karinou Gabrielovou, která začala chodit s ni do 2. třídy. Od 4. třídy začala chodit k paní Ivonne Anderson na výuku v malování. Ivonne ji naučila spoustu nových věcí a ty staré vylepšila. Dominika je nadaná nejen výtvarně, ale i biologicky. Doma pěstuje spoustu druhů masožravých rostlin a má také mloka a strašilku. V malování má podporu nejen ve své rodině ale i v přátelích Karče, Markétě a Míše. S Michalou Mifkovou jsou přátelé od 6. třídy.Dominika získala také spoustu ocenění jak v bilogických olympádách,tak i ve výtvarných soutěžích.
Umístění: 1.,2. a 3. místo v bilogické olympiádě
1.,1.,2.místo v soutěži o nejhezčí obrázek(na ozdravněm pobytě Mořský koník)
1. místo v soutěži namaluj obojživelníka roku
Kntakt na obědnávku obrazu: D.petrtylova@seznam.cz

její obrázek:


Svatá Ludmila

27. února 2012 v 6:19 | Kája Kájinek :D

Svatá Ludmila

Česká kněžna

Datum narození: / datum úmrtí:
přibližně 860 / 15.09.921
Místo narození:
Znamení:
-----Životopis:
Svatá Ludmila byla manželkou prvního Přemyslovce, knížete Bořivoje I., a chronologicky první českou svatou.

Význam Svaté Ludmily daleko přesahuje to, co o ní skutečně víme. Díky rodovým vazbám ji můžeme označit nejen za pramáti českých panovníků, ale i většiny českých královen. Během jejího života byly položeny základy ke kristianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Život babičky svatého Václava byl popsán v řadě legend, které se snaží popsat českou historii v 9. a 10. století.

Sňatek s Bořivojem I.
O původu Ludmily existují dvě tvrzení, u kterých je těžké rozhodnout, které spíše odpovídá skutečnosti. Podle Kristiánovy legendy byla dcerou Slavibora, pšovského knížete, což bylo staré označení Mělníka. Podle staroslovanské legendy pocházela ze srbské země. V raném mládí byla vychována jako pohanka, jež přinášela oběti slovanským bohům.

Přemyslovci zřejmě v této době nebyli jediný důležitým rodem v Čechách. Snad díky díky podpoře velkomoravských knížat, ale především postupným budováním mocenského postavení si ovšem získali pozici nejvýznamnější. Přemyslovci totiž ovládali středočeský prostor, který byl klíčový. Jediná dvě jistěji doložená mocenská centra známe jen z prostoru jižních a severozápadních Čech.

Zdá se ale, že postupná eliminace knížecích rodů v Čechách zdaleka neprobíhala pouze s pomocí násilí. Roli jistě sehrávala sňatková politika, jejímž příkladem je sňatek Ludmily a Bořivoje. Do manželství Ludmila vstoupila asi jako čtrnáctiletá kolem roku 874.

Roku 875 se narodil nejstarší syn knížecího páru Spytihněv. Celkem Ludmila porodila během čtrnácti let manželství šest dětí (tři syny a tři dcery). Známá jsou pouze jména dvou synů (Spytihněva 875-915 a Vratislava cca 888-921, z nichž oba dosedli na knížecí stolec.

Kněžna
Během Ludmilina života se staly převratné události, které měly podstatný vliv na vznik české státnosti. Jednou z těch klíčových bylo přijetí křesťanství. Její manžel Bořivoj I. přijal křest na Moravě přímo z rukou legendárního slovanského věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Podle legend pokřtil Metoděj o něco později rovněž Ludmilu v Čechách. Přijetí křesťanství umožnilo Přemyslovcům získat politickou převahu a nadvládu nad ostatními kmenovými knížaty v Čechách.

Předpokládá se, že po smrti svého manžela Bořivoje I Ludmila neodešla do ústraní, jak bylo zvykem údělu vdov, ale účastnila ve veřejného dění a zasloužila se o přechod vlády na své syny, kteří byli v době úmrtí svého otce ještě nedospělí. Čechy spadaly krátký čas pod přímou vládu velkomoravského Svatopluka.

Nástup Spytihněva I. na knížecí stolec se časově přibližně překrýval se skonem nejslavnějšího panovníka Velké Moravy někdy v roce 894. Poté se rodící český stát odpoutal od Velké Moravy a začal se orientovat na východofranskou říši, především na Bavorsko.

V roce 915 kníže Spytihněv zemřel a jeho nástupce se stal mladší bratr Vratislav I. Ještě za života svého syna Vratislava vychovávala své vnuky Václava a Boleslava. Po smrti Vratislava v roce 921 pravděpodobně kmenové shromáždění rozhodlo o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu Drahomíru. Do Ludmiliny péče byla nadále svěřena výchova budoucího knížete, Drahomíra jej naopak měla do doby jeho nástupu zastupovat.

Spor s Drahomírou ze Stodor
Konflikt mezi oběma ženami snad souvisel s vývojem mezinárodní situace, kdy se moc přesouvala z bavorského vévodství na Sasko. V roce 921 bavorský vévoda Arnulf uznal východofranský královský titul Jindřicha I. Ptáčníka a tím také prakticky uznal přesun moci do Saska. Čechy, které do této doby stály na straně Bavorska a se znepokojením sledovaly agresivní politiku vůči Srbům na severozápadě, se musely rozhodnout, jakou politiku nadále sledovat.

Zdá se, že Drahomíra ze Stodor se spíše zasazovala pro spolupráci se Saskem i přes riziko omezení relativně nezávislého postavení Čech, Ludmila snad věřila spíše v další orientaci na Bavorsko, byť oslabené. Politický konflikt byl podle legendy završen vraždou Ludmily dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Historikové uvádějí, že Ludmila byla uškrcena Tunnou a Gommonem, patrně Varjagy (tj. ruský název severských Vikingů), družiníky kněžny Drahomíry. Použili ke svému činu šálu, která se později stala symbolem svaté Ludmily.

Roku 925 nechal mladý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy, do kostela sv. Jiří poblíž knížecího sídla.

V 11. století byla svatořečena.

Mojmír I.

26. února 2012 v 20:05 | Kája Kájinek :D
Datum narození: / datum úmrtí:
------ / 846
Místo narození:
Znamení:
-----


Životopis:
Mojmír I.,první historicky známý moravský vládce z rodu Mojmírovců. Jeho datum narození není známo.

Vývoj českého a slovenského území po rozpadu Sámovy říše neznáme. V druhé polovině 8. století teprve můžeme předpokládat kulturně-politický vzestup na Moravě, v Čechách i na Slovensku a to v souvislosti s pádem Avarské říše. V této době vznikala slovanská hradiště, docházelo ke sjednocování kmenů a tvořila se společenská vládnoucí elita.

Mojmír I. udržoval přátelské vztahy s franskou říší a formálně uznal i její nadvládu nad moravským knížectvím.

V roce 833 povstal proti nitranskému knížeti Pribinovi, který usiloval o osamostatnění jeho knížectví. Mojmír se zmocnil nitranského hradiště a Pribina byl nucen uprchnout. Došlo ke spojení moravského a nitranského knížectví a tím k postupnému formování moravského státu.

Mojmírovi se podařilo rozšířit území moravské říše k severnímu břehu Dunaje. Zemřel patrně v roce 846. Jako jeho nástupce byl Franky dosazen na knížecí stolec jeho synovec Rostislav.

Kryštof H. z Polžic a Bezdružic

26. února 2012 v 14:55 | Kája Kájinek :D
Kryštof Harant

Cestovatel a spisovatel

Od svých dvanácti do dvaceti let pobýval Kryštof na zámku Ambras nedaleko Innsbrucku u dvora Ferdinanda Tyrolského - bratra tehdejšího císaře Maxmiliána. Zde se mu dostalo vynikajícího vzdělání a vychování a mohl rozvíjet i své umělecké, zejména hudební vlohy. Po návratu do Čech sbíral Kryštof několik let další zkušenosti, tentokrát vojenské, ve válce v Uhrách proti Turkům. V roce 1598 podnikl se svým švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic náročnou pouť do Svaté země a Egypta - koňmo se cestovatelé dostali do Benátek, odtud se s přestávkou na Krétě lodí přeplavili do palestinské Jaffy (dnešní Tel Aviv), procestovali nejvýznamnější místa spojená s životem Ježíše Krista a pokračovali dále do Egypta, na horu Sinaj, Oreb a Svaté Kateřiny. Cesta trvala déle než rok a Kryštof Harant své poznatky a zkušenosti později sepsal do obsáhlého cestopisu, který vyšel v roce 1608.

Kromě Palestiny a Egypta procestoval Kryštof Harant i podstatnou část Evropy. V roce 1615 navštívil Holandsko, Francii a Španělsko. Své zkušenosti z této roční cesty opět sepsal, tentokrát se ale dílo nedochovalo.


Pixelky

26. února 2012 v 13:40 | Kája Kájinek :D
thblackandwhiteenvelopewithpinkhear.gif image by Saliskothsquishy.gif image by Saliskothpixel_NANO_mini_Contest_entry_by_.gif image by Salisko
Absolutamente sonolentoBouncing bunnypixelpixelpixelAmo a Pucky, minha cadela20n.gif(94 b)21n.gif(100 b)22n.gif(105 b)23n.gif(104 b)24n.gif(118 b)27n.gif(141 b)28n.gif(89 b)29n.gif(107 b)30n.gif(77 b)32n.gif(133 b)33n.gif(88 b)34n.gif(103 b)35n.gif(135 b)37n.gif(109 b)16n.gif(133 b)18n.gif(131 b)....icon_35.gif image by Salisko
pixelicon_45.gif image by Saliskohmm.gif image by Saliskohaha.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/1aberry.gif image by Salisko90.gif image by Saliskothblinkingmoney.gif image by Saliskopixelpixel18n.gif(131 b)fuck.gif image by Saliskothawake-1.gif image by Salisko!811!692!969!no.gif image by Saliskothwow.gif image by Saliskogasp.gif image by Saliskohttp://emo-hannah.blog.cz/tongue-4.gif image by Saliskocring409happy-3.gif image by Salisko2m2esdl.gif image by Lowinkaangry-2.gif image by Salisko24n.gif(118 b)thawake-1.gif image by Saliskojumpy.gif image by SaliskoPixelslove-7.gif image by Salisko!1096!!968!!617!chibi_white_01.gif image by Lowinka2eulb4i.gif image by Lowinkathinkheart.gif image by Saliskolaugh-1.gif image by SaliskothBlush-3.gif image by Saliskotongue-4.gif image by Salisko!616!17-2.gif image by Saliskohihi.gif image by Saliskocry-10.gif image by Salisko1aberry.gif image by Saliskothblinkingmoney.gif image by Saliskocrown1.gif image by Saliskolaugh-2.gif image by Saliskosick-1.gif image by Saliskopixel03.gif image by Salisko43447.gif image by Saliskoi_0670.gif image by Salisko no.gif image by Saliskoangry-2.gif image by Salisko24n.gif(118 b)jumpy.gif image by SaliskoPixels!616!laugh-2.gif image by Salisko!968!!617!happy-3.gif image by Salisko03.gif image by Salisko2312421982592452582823143213484005445455465476637281af.gif image by Salisko1aberry.gif image by Saliskoi_0670.gif image by Saliskoi_0714.gif image by Salisko

Déšť...:))

26. února 2012 v 13:19 | Kája Kájinek :D
Tak když se řekne déšť tak moje srdce začně tak divně bušit, ale ne že by jsem se deště bála nebo mi vadil...Naopak já ho přímo miluju :) prostě když začne kapat...Tak se všichni jsou schovat ne já si sednu ještě aby jsem byla víc mokrá, ale teď se mi to moc nevyplatilo...Jsem byla trochu nachcípaná, ale tak stává se....JO a deštník taky moc nepoužívám... :D pro mě je to nějak zbytečný když ten dešť mám celekm dost ráda... :)
Dešť je prostě taková hustá věc...Když, už to řeknu jakoby přehnaně .... :D Ale já nevím jak to jinak říct... A ještě když jdete třeba s klukem v děšti a tam se kouskente...Prostě úplně nějvíc... A ještě to je prostě hustý!!... :D Ale jedno na dešti nemám ráda... Vždycky když mi zmokne hlava tam kudrnatý vlasy..!!... :D A to prostě zase ráda nemám
Nejvíc je taky když má někdo jako já chytrej člověk vyžehlený vlasy a leze do deště :D Prostě je to úplně nejvíc, ale u jinejch lidí než jsem já, protože ja z kudrnatýma vlasama vypadám jako kráva(zprominutím :D)...Ale neviděli jste mě... :)) JO a ještě k dešti prostě když mám deštník tak je to taky trapný, ale jestli někam jdu a chci mit cajk vlasy tak samozřejmě vezmu si ho... Ale nejradši jsem když mi ten dešt může prostě kapat na moji hlavu a potom je mi sice zima když jsem morká, ale tak to se stává :)) Ne?... A jinak jestli máte jinej názor nekritzujte ten můj!!... Protože já vám taky nekecám do výkladu!!... Aby jste vědelí... :)) Jinak se mějte... :))

Jan Hus

26. února 2012 v 13:00 | Kája Kájinek :D

Jan Hus

Náboženský myslitel, kazatel, reformátor, učitel, kněz...

Datum narození: / datum úmrtí:
1371 / 06.07.1415
Místo narození:
Husinec u Prachatic
Znamení:
-----Životopis:
Český náboženský myslitel, kazatel a reformátor Mistr Jan Hus se narodil v roce 1371 v Husinci u Prachatic. O jeho dětství mnoho nevíme, většinou jde pouze o legendy.

Studoval na pražské univerzitě artistickou fakultu, kde získal v roce 1396 titul mistra svobodných umění. V roce 1398 začal přednášet, zapsal se na teologickou fakultu a nechal se vysvětit za kněze.Jako učitel používal v psaném projevu hlavně latinu.

Od roku 1402 kázal Hus v Betlémské kapli. Kritizoval bohaté církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získal si tím obdiv široké vrstvy pražské společnosti, od chudých lidí až po královskou společnost. Lidé byli nadšeni, že slyší názory, které oni nahlas vyslovit nesměli.

Husovým vzorem byl Viklef, jehož učení proniklo do Čech koncem 14. století. Hus veřejně obhajoval jeho knihy a tím si proti sobě poštval církevní vrchnost.

Do doby, kdy měl Hus sympatie arcibiskupa Zbyňka Zajíce, krále Václava IV. a královny Žofie, byla mu jeho kázání tolerována. V roce 1408 se ale arcibiskup postavil proti každému, kdo uznával Vikléfa a přikázal všem odevzdal jeho spisy. Čeští mistři i studenti odmítli poslušnost a spisy nevydali. Pražský arcibiskup dal v roce 1410 spálit Vikléfovy spisy jako kacířské a na Husa uvalit kletbu.

Hus měl přísný zákaz konat v Praze církevní obřady. Nebral však papežův příkaz vážně, odvolával se na Kristovo učení. Náklonnost krále a královny pro něj skončila. Hus raději opustil Prahu a usadil se na Kozím hrádku v jižních Čechách a v roce 1414 na Krakovci. Zde kázal venkovskému lidu a psal česká díla.
Čechy znamenaly pro Husa bezpečí. Král Václav IV. ho nemohl vydat žádnému soudu, protože by bylo české království nařčeno z kacířství. Nebezpečí ale přišlo od koncilu, který zasedal v jihoněmecké Kostnici.

Císař Zikmund vyzval Husa, aby se omluvil za své kacířství, před církevním koncilem.Žádal jeho podřízení se autoritě církve. Jakmile vstoupil Hus na půdu církve, podléhal církevnímu právu a podle něj už byl předem odsouzen. V Kostnici byl zatčen a uvězněn.

Hus věděl, že jako kněz- kacíř může dostat trest doživotního žaláře, pokud se omluví, nebo bude upálen, pokud omluvu odmítne. Církev ho obvinila i z názorů, které nikdy nehlásal. Ani po dlouhém vězení, tělesných trestech a psychickém tlaku, Hus neustoupil ze svých názorů a byl 6.července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice a to na místě, kam se zahrabávali koně. Kati Husův popel vyhrabali a hodili ho do Rýna, aby z Husa, jako z kacíře, nic nezůstalo a yb jeho příznivci nemohli uctívat jeho ostatky. Hus ale dobře věděl, že jeho smrt bude mít v Čechách obrovský ohlas.

Rok po Husově smrti padl do spárů ohně také jeho věrný přítel, stoupenec reformy Jeroným Pražský.

Husovo učení dalo vzniknout husitskému hnutí, české reformaci a úsilí o proměnu katolické církve. Zasloužil se vydání Dekretu kutnohorského, který podstatně zmenšil význam německých mistrů. Husovi se také přiznává zásluha na reformě českého pravopisu- začal jako první používat čárky. Byl prvním z našich spisovatelů, který dbal na čistotu jazyka.

Kontrola SB!! :D

26. února 2012 v 8:35 | Kája Kájinek :D
Ahoj !!!!
Je tu neohlášená kontrola Affs
abych věděla kdo sem chodí táááák...
pokud máte nějaký výlet
nebo
nemužete na pc tak nemažu..:)
Pápá..

čtenářský deník - Křišťály moci - Zrada temného elfa od Michaely Burdové

18. února 2012 v 20:45 | Kája Kájinek :D
Křišťály moci - Zrada temného elfa
Michaela Burdová
Michaela Burdová
Děj se odehrává v magické zemi Mianthilie
Hlavní postavy:
Neilin:hodná,laskavá,chytrá a někdy trochu trvdohlavá
Leja (sestra Neilin) :milá,slušná,odhodlaná pomstít svoji rodinu
Arwin:tvrdej,silnej,obětavej,s ledovým pohledem.
Sorgan:krutej,silnej a nemilosrdnej
Edrian:vznešený,čestný,odvážný a sebejistý
Isgrael:Chladnej,krutej,temnej,zabijáckej...

Děj:Příběh se odehrává v zemi jmenem Mianthilie které vládne chladnokrevný Isgrael...Ale asi před dvěma sty lety stvořili nejmocnější bytosti světa 7 Křišťálu moci...
Z toho dostal 2 křištaly Isgrael kterej ničil svět .Zatímco si Neilin (vyvolená) v krasné vesnici Thálon..se svojí sestrou a matkou..Jakmile se oni Izgrael dozví oní a o legendě že ho bude muset zabít.nechá vyvraždit celou vesnici,naštěstí Neilin zachrání jeho syn Arwin a pomáhá jí se vyvrovnat se strátou cele rodiny,..a zaroven jí pomoct najit všechny křišťály..Leju si odvede Izgrael jako rukojnýho,naštěstí ji zachraní Psanci mezi které patří i král Edrian..A nakonec Terien dcera Izgraela a sestra Arwina
která se snaží utect ze spárů svého otce....

čtenářský deník - Babička od Boženy Němcové

18. února 2012 v 20:03 | Kája Kájinek :D
............Ahoj prosím ohodnoťte...:D.............
...............................................................
...............................................................
Němcová, Božena-Babička
ilustroval:Adolf Kašpar.
obraz venkovského života.

Děj se odehrává v Ratibořicích na Starém bělidle v 1. polovině 19. století.

Hlavní postavy:
Babička Magdalena Novotná - moudrá, zkušená, laskavá, prostá, obětavá, starostlivá, přívětivá; má vztah k vlasti, k přírodě, zvířatům, dobro konané kněžnou = dobro babiččino
Barunčini rodiče - Proškovi - přímý, sdílní a srdečný otec x málomluvná a zpanštělá matka
děti - Barunka - citlivá, zvídavá, bystrá, je to autorka
Jan, Vilém a nejmladší Adélka (ta je ještě kojenec) - bezstarostné a hravé děti
lidové typy - mlynář, Kristla, Jakub, Kudrnovi, Viktorka, myslivci
panský svět - paní kněžna, komtesa Hortensie, služebnictvo ze zámku

Děj: Příjezd babičky na Staré bělidlo k dceři a její rodině. Dcera Terezka má manžela, který přijal službu u jedné kněžny, která má velké panství v Čechách. Postupné seznamování babičky se vším novým s věcmi i novými lidmi. Babička si svojí komůrku zařídila podle sebe, ale ještě s babičkou v komůrce spávala Barunka. Babička se brzy začala nudit, protože byla zvyklá stále něco dělat. Dcera to na ní poznala a proto jí poprosila, jest-li by se nemohla starat o domácnost a děti, když ona bude pracovat na zámku. Babiččin všední den, různé svátky během roku, rodinné slavnosti, hosté na Starém bělidle, návštěvy ve mlýně, cesty do myslivny, pouť. Různé vzpomínání a vyprávění babičky, myslivce i pana mlynáře. Příběhy o Viktorce, babiččino setkání s císařem Josefem a příběh babičky a jejího manžela Jiřího. Obraz ročního období podzim s prací a zábavami, jako dračky, přástky a Mikuláš, příchod zimy štědrovečerní zvyky, masopust, vynášení smrtky, jaro příchod povodně, příchod pana Bayera, který mluví o životě v horách, pan Prošek očekávání jeho návratu. Léto a dožínky. Babička jako ten, co vždy nějak poradí. K babičce na radu chodili mimo jiné i Kristla z hospody a Jakub Míla, to byl pár, kterému babička hrozně moc fandila. Za babičkou na radu chodila i paní kněžna a babička mohla přijít ke kněžně s jakýmkoli přáním. Svatba Jakuba a Kristly, Jakub se dostal z vojny díky babičce a kněžně. Babička i pomohla mladé komtese, která měla ráda svého učitele malování, na babiččinu přímluvu si komtesa vzala koho měla ráda. Po roce manželství komtesy s malířem, komtesa zemřela a zanechala manžela s kněžnou a malým synáčkem samotné. Babička chřadla a jednou už neudržela ani vřetánko v rukách. Terezka jednoho dne na všechny strany rozeslala dopis aby se všichni co nejrychleji vrátili domů, babička umírá. U babičky celou dobu zůstávala Adélka, všechny ostatní děti byli už pryč ve škole a babička si přála už jen jediné, ještě všechny jednou uvidět a moci se rozloučit. Po návratu všech dětí babička zemřela s modlitbou na rtech. Po zaznění umíráčku celé údolí zaplakalo. Kněžna si pronesla: "Šťastná to žena!"